FreqSpotter Logo
1.260.000 KWNX (Power: 1.0 kW) Taylor, TX, United States

KWNX Simmons Austin Sports Media, Llc broadcasting on 1260 kHz from Taylor, TX, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)