FreqSpotter Logo
6.115.000 BBC (Power: 500 kW) Rampisham, United Kingdom

BBC Worldservice (VT Merlin Communications Ltd.) broadcasting on 6115 kHz between 0400 UTC to 0500 UTC from Rampisham, United Kingdom!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)