FreqSpotter Logo
0.790.000 WLSV (Power: 1.0 kW) Wellsville, NY, United States

WLSV Dbm Communications, Inc. broadcasting on 790 kHz from Wellsville, NY, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)