FreqSpotter Logo
6.060.000 NEW (Power: 1 kW) Munich, Germany

For new organization (Federal Network Agency (Bundesnettzagentur,Germany)) broadcasting on 6060 kHz between 0000 UTC to 2400 UTC from Munich, Germany!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)