FreqSpotter Logo
7.855.000 IBB (Power: 250 kW) , Sri Lanka

International Broadcasting Bureauu (International Broadcasting Bureauu) broadcasting on 7855 kHz between 0230 UTC to 0330 UTC from , Sri Lanka!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)