FreqSpotter Logo
5.615.000 IBB (Power: 250 kW) , Sri Lanka

International Broadcasting Bureauu (International Broadcasting Bureauu) broadcasting on 5615 kHz between 0830 UTC to 0930 UTC from , Sri Lanka!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)