FreqSpotter Logo
5.530.000 BBC (Power: 300 kW) Limassol, Cyprus

BBC Worldservice (VT Merlin Communications Ltd.) broadcasting on 5530 kHz between 1100 UTC to 1130 UTC from Limassol, Cyprus!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)