FreqSpotter Logo
3.665.000 YFR (Power: 500 kW) Kichinev, Moldava

Family Stations, Inc. (TV Radio Wave) broadcasting on 3665 kHz between 1500 UTC to 1600 UTC from Kichinev, Moldava!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)