FreqSpotter Logo
2.140.000 IBB (Power: 250 kW) , Sri Lanka

International Broadcasting Bureauu (International Broadcasting Bureauu) broadcasting on 2140 kHz between 1400 UTC to 1500 UTC from , Sri Lanka!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)