FreqSpotter Logo
1.750.000 IBB (Power: 250 kW) , Sri Lanka

International Broadcasting Bureauu (International Broadcasting Bureauu) broadcasting on 1750 kHz between 1600 UTC to 1700 UTC from , Sri Lanka!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)