FreqSpotter Logo
1.635.000 MOL (Power: 500 kW) Kichinev, Moldava

Radio of Moldavia (TV Radio Wave) broadcasting on 1635 kHz between 1400 UTC to 1500 UTC from Kichinev, Moldava!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)