FreqSpotter Logo
1.625.000 IBB (Power: 250 kW) , Thailand

International Broadcasting Bureauu (International Broadcasting Bureauu) broadcasting on 1625 kHz between 1200 UTC to 1300 UTC from , Thailand!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)