FreqSpotter Logo
1.520.000 IBB (Power: 250 kW) , Sri Lanka

International Broadcasting Bureauu (International Broadcasting Bureauu) broadcasting on 1520 kHz between 1200 UTC to 1300 UTC from , Sri Lanka!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)