FreqSpotter Logo
11.565.000 WYFR (Family Radio) (Power: 100) Okeechobee, FL, United States

WYFR (Family Radio) located in Okeechobee, FL, United States operating on 11565 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)