FreqSpotter Logo
6.145.000 KBS World Radio (Power: 250) Skelton, United Kingdom

KBS World Radio located in Skelton, United Kingdom operating on 6145 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)