FreqSpotter Logo
11.565.000 Voice of America (Power: 250) Kuwait, Kuwait

Voice of America located in Kuwait, Kuwait operating on 11565 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)