FreqSpotter Logo
12.025.000 All India Radio (Power: 250) Panaji, India

All India Radio located in Panaji, India operating on 12025 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)