FreqSpotter Logo
12.085.000 BBC Worldservice (Power: 250) Moscow, Russia

BBC Worldservice located in Moscow, Russia operating on 12085 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)