FreqSpotter Logo
9.875.000 BBC (Power: 500 kW) Rampisham, United Kingdom

BBC Worldservice (VT Merlin Communications Ltd.) broadcasting on 9875 kHz between 0300 UTC to 0330 UTC from Rampisham, United Kingdom!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)