FreqSpotter Logo
13.750.000 Radio Havana (Power: 250) Havana, Cuba

Radio Havana located in Havana, Cuba operating on 13750 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)