FreqSpotter Logo
12.085.000 Radio Nederland Wereldomroep (Power: 250) Tinang, Philippines

Radio Nederland Wereldomroep located in Tinang, Philippines operating on 12085 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)