FreqSpotter Logo
11.920.000 Radio Nederland Wereldomroep (Power: 250) Singapore, Singapore

Radio Nederland Wereldomroep located in Singapore, Singapore operating on 11920 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)