FreqSpotter Logo
17.780.000 BBC Worldservice (Power: 250) Limassol, Cyprus

BBC Worldservice located in Limassol, Cyprus operating on 17780 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)