FreqSpotter Logo
11.920.000 BBC Worldservice (Power: 250) Kranji, Singapore

BBC Worldservice located in Kranji, Singapore operating on 11920 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)