FreqSpotter Logo
9.785.000 China National Radio 8 (Power: 100) Beijing, China

China National Radio 8 located in Beijing, China operating on 9785 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)