FreqSpotter Logo
11.895.000 WYFR (Family Radio) (Power: 100) Taipei, Taiwan

WYFR (Family Radio) located in Taipei, Taiwan operating on 11895 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)