FreqSpotter Logo
15.115.000 Radio Cairo (Power: 100) Abu Zaabal, Egypt

Radio Cairo located in Abu Zaabal, Egypt operating on 15115 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)