FreqSpotter Logo
3.325.000 Radio Mundial (Power: 2.5) Sao Paulo, Brazil

Radio Mundial located in Sao Paulo, Brazil operating on 3325 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)