FreqSpotter Logo
13.820.000 BBC Worldservice (Power: 300) Skelton, United Kingdom

BBC Worldservice located in Skelton, United Kingdom operating on 13820 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)