FreqSpotter Logo
11.935.000 Radio Nederland Wereldomroep (Power: 500) Kishinev, Moldova

Radio Nederland Wereldomroep located in Kishinev, Moldova operating on 11935 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)