FreqSpotter Logo
11.715.000 Radio Japan (NHK) (Power: 300) Yamata (Tokyo), Japan

Radio Japan (NHK) located in Yamata (Tokyo), Japan operating on 11715 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)