FreqSpotter Logo
3.955.000 WYFR (Family Radio) (Power: 250) Skelton, United Kingdom

WYFR (Family Radio) located in Skelton, United Kingdom operating on 3955 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)