FreqSpotter Logo
12.015.000 BBC Worldservice (Power: 500) Skelton, United Kingdom

BBC Worldservice located in Skelton, United Kingdom operating on 12015 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)