FreqSpotter Logo
11.840.000 All India Radio (Power: 250) Panaji, India

All India Radio located in Panaji, India operating on 11840 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)