FreqSpotter Logo
7.140.000 AIR Chennai (Power: 50) Hyderabad, India

AIR Chennai located in Hyderabad, India operating on 7140 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)