FreqSpotter Logo
5.960.000 Radio Japan (NHK) (Power: 250) Sackville, Canada

Radio Japan (NHK) located in Sackville, Canada operating on 5960 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)