FreqSpotter Logo
7.420.000 All India Radio (Power: 50) Guwahati, India

All India Radio located in Guwahati, India operating on 7420 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)