FreqSpotter Logo
4.010.000 Kyrgyz Radio (Power: 100) Bishkek, Kyrgyzistan

Kyrgyz Radio located in Bishkek, Kyrgyzistan operating on 4010 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)