FreqSpotter Logo
12.085.000 Radio Damascus (Power: 500) Adra, Syria

Radio Damascus located in Adra, Syria operating on 12085 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)