FreqSpotter Logo
9.665.000 MOL (Power: 250 kW) Kichinev, Moldava

Radio of Moldavia (TV Radio Wave) broadcasting on 9665 kHz between 2300 UTC to 2400 UTC from Kichinev, Moldava!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)