FreqSpotter Logo
444.600.000 N6NMZ (o192.8e) Auburn, CA, United States

N6NMZ Repeater located in Auburn, CA, United States operating on 444.6000 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)