FreqSpotter Logo
444.500.000 WB6NIL (o131.8aex) Ahwahnee, CA, United States

WB6NIL Repeater located in Ahwahnee, CA, United States operating on 444.5000 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)