FreqSpotter Logo
444.150.000 W6WLS (#o123.0elsx) Felton, CA, United States

W6WLS Repeater located in Felton, CA, United States operating on 444.1500 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)