FreqSpotter Logo
443.975.000 K6SRA (clx) Tahoe City, CA, United States

K6SRA Repeater located in Tahoe City, CA, United States operating on 443.9750 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)