FreqSpotter Logo
443.600.000 N6LYE (o141.3elx) Auburn, CA, United States

N6LYE Repeater located in Auburn, CA, United States operating on 443.6000 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)