FreqSpotter Logo
443.225.000 W6LHR (o167.9el) Lincoln, CA, United States

W6LHR Repeater located in Lincoln, CA, United States operating on 443.2250 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)