FreqSpotter Logo
442.050.000 K6SCA (o156.7lxI:3489) Mt. Aukum, CA, United States

K6SCA Repeater located in Mt. Aukum, CA, United States operating on 442.0500 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)