FreqSpotter Logo
147.180.000 W6WLS (o94.8elsxI:3228) Felton, CA, United States

W6WLS Repeater located in Felton, CA, United States operating on 147.1800 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)