FreqSpotter Logo
223.960.000 WA6UHF (ca) Chico, CA, United States

WA6UHF Repeater located in Chico, CA, United States operating on 223.9600 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)