FreqSpotter Logo
223.760.000 K6GOD (#o123.0el) Hayward, CA, United States

K6GOD Repeater located in Hayward, CA, United States operating on 223.7600 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)